دسته بندی : سخنرانی

تاثیر معماری بر یادگیری

بررسی نقش ساختار و محیط مدرسه بر بهبود یادگیری دانش آموزان

ادامه مطلب

تا کی فیزیک را بشنویم ؟

آموزش فیزیک به شیوه تجربی و مشاهده پدیدها به جای مطالعه تئوری

ادامه مطلب

بازی دادگاه

آموزش مهارت های زندگی به شیوه نوین گروه پویش

ادامه مطلب

تاریخ تجربه ای

معرفی راهکار برای آموزش تاریخ به شیوه تجربه ای

ادامه مطلب

تجربیات جنگی

ادامه مطلب

پارک فن آموز

راهی برای ملموس و همگانی کردن علوم

ادامه مطلب

سند ملی تحول بنیادین

شرح هدف تدوین سند تحول نوین و کارآیی آن

ادامه مطلب

تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

تغییر نظام آموزشی ؛ چرا و چگونه ؟!

ادامه مطلب