برچسب : ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی کیفی و بسترهایش

ارائه راهکارهایی برای به کار بستن صحیح ارزشیابی کیفی در مدارس

ادامه مطلب

پایانی بر مرثیه کارنامه

شرح سخنرانی: دیدگاههای جدید در زمینه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در محافل علمی و اجرایی آموزش و پرورش مدتهاست در حال طرح و نقد و ارزیابی است. شواهد نشان می دهد این دیدگاه های جدید مقبول واقع شده است. اما درعمل و آنچه در کلاس و مدرسه دنبال می شود؛ دیدگاه سنتی است.گویی بین […]

ادامه مطلب